Digital Transformation Advise -- Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số Cho Doanh Nghiệp Việt

Chuyển đổi Kỹ Thuật Số và Tương Lai của Công Việc

Nắm bắt và hiểu được ảnh hưởng rộng lớn của Chuyển đổi Kỹ Thuật Số (Digital Transformation) và Tương lai của Công Việc (Future of Work) trong doanh nghiệp

Các công nghệ tiềm năng và Kỹ năng số

Tìm hiểu và nắm bắt được các công nghệ tiềm năng để thực thi chuyển đổi và chuẩn bị Kỹ năng số cần thiết

Phát triển chiến lược, Xây dụng Giải Pháp, và Thực Hiện

Phát triển chiến lược đúng đắn, phát triển giải pháp thích hợp, và thực thi chiến lực và giải pháp thành công!

Chuyển đổi kỹ thuật số và Tương lai của Công việc

Làm thế nào để chúng ta hiểu được Chuyển đổi kỹ thuật số là gì? Sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó? Chúng ta có hiểu và thấy được Tương lai của công việc trong tổ chức của chúng ta? Chúng ta có thấy được lực thúc đẩy thay đổi?

Các công nghệ tiềm năng và Kỹ năng số

Những kỹ thuật nào sẽ được sử dụng và bạn đã có đủ kỹ năng để làm

Quản lý tài sản số (Digital asset management)

Làm thể nào để quản lý tài sản số trong doanh nghiệp?

Quản lý qui trình thương mại (Business process management- BPM)

Làm thế nào để xây dựng và thực thi các quá trình thương mại?

Tự động hóa quá trình lập lại (Robotic process automation - RPA)

Làm thế nào để thay thế những tác vụ lập lại bằng quá trình tự động?

Không gian làm việc hiện đại và hợp tác (Modern, collaborative workspaces and Collaboration)

Làm thế nào để tạo ra môi trường làm việc linh động, cộng tác trong doan nghiệp?

Dịch vụ điện toán đám mây (Multicloud services for enterprises)

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cho doanh nghiệp?

Tự động hóa với Điện tóan cạnh (Edge automation)

Làm thế nào để tự động hóa việc quản lý và vận hành máy công nghiệp với Điện toán cạnh (edge computing)?

Tập thể, Lao động tự do, Ủy thác công việc (Collectives, Crowd workforce , and Task Delegation)

Làm thế nào mà doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng tập hợp chuyên gia, người làm việc tự do để giải quyết các bài toán của doanh nghiệp?

Phát triển chiến lược, Xây dựng Giải Pháp, và Thực Hiện

Những bước cơ bản nào để phát triển một chiến lược đúng. Làm thế nào để ra được giải pháp thích hợp. Quan trọng hơn nữa, làm thế nào để thực thi thành công

Lực Lượng Chuyên Gia

Hong-Linh Truong

Giảng dạy, Tư vấn, nghiên cứu và phát triển (Thông tin thêm)

Thoai Nguyen

Phân tích, Quản lý dự án, Tư vấn (Thông tin thêm)

Bạn đã sẵn sàng? Hãy liên hệ chúng tôi!